Privacyverklaring THB

Privacyverklaring

Privacy Statement THB Vermogensbeheer B.V.

In dit Privacy Statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door THB Vermogensbeheer B.V.

In dit Privacy Statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door THB Vermogensbeheer B.V.

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en
telefoonnummer, maar ook financiële gegevens zoals een bankrekeningnummer of inkomensgegevens.

2. Wat verstaan wij onder ‘verwerken van persoonsgegevens’?
Hieronder valt alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook
het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

3. Van wie verwerkt THB Vermogensbeheer B.V. de persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of
hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:
• klanten en oud-klanten en hun vertegenwoordigers (bijvoorbeeld gemachtigden);
• personen die interesse hebben in onze diensten en nog geen klant zijn, of
• mensen die aan een bedrijf of instelling verbonden zijn die onze klant zijn (bijvoorbeeld bestuurders of
belanghebbenden van klanten).
Let op: als uw bedrijf of instelling persoonsgegevens van medewerkers of belanghebbenden aan ons doorgeeft,
bent u verplicht om uw medewerkers of belanghebbenden hierover te informeren. U kunt dit privacy statement
aan hen geven. Uw medewerkers of belanghebbenden kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens
omgaan. Om uw en onze belangen te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken van derden. Dit
doen wij bijvoorbeeld in het kader van fraudebestrijding.

4. Hoe gaat THB Vermogensbeheer B.V. met mijn persoonsgegevens
om?
Uw persoonsgegevens worden verantwoord en zorgvuldig behandeld. Wij houden ons aan wet- en regelgeving.
Zoals bijvoorbeeld de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse
Uitvoeringswet AVG. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en wij verkopen geen
persoonsgegevens aan derden.

5. Waarvoor verwerkt THB Vermogensbeheer B.V. persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Om een relatie met u te kunnen aangaan
Wij verwerken persoonsgegevens van potentiële klanten om binnen een redelijke termijn contact op te nemen.
Wij vragen op dat moment toestemming.
Ook als u klant bij ons wilt worden, hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld een
onderzoek doen om te beoordelen of wij u als klant kunnen accepteren. Wij mogen hiervoor persoonsgegevens
verwerken voor zover we deze gegevens nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijk verplichting om dit
onderzoek uit te voeren. Naast de gegevens die wij van u ontvangen, kunnen wij bij dit onderzoek ook gegevens
gebruiken van andere partijen, bijvoorbeeld van Social Media, Google of de Kamer van Koophandel.
b. Om de relatie met u te onderhouden
Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Wij verwerken persoonsgegevens om contact met u te
onderhouden. Bijvoorbeeld per telefoon, e-mail, sms of post. Ook hebben wij persoonsgegevens nodig bij het
uitvoeren van transacties of om te adviseren. Wij mogen deze persoonsgegevens verwerken voor zover dat
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze klanten.
Wij verwerken ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo zijn wij wettelijk
verplicht bepaalde persoonsgegevens te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor informatie met betrekking tot het
klant-acceptatie-onderzoek, voor uitgevoerde beleggingstransacties en telefoongesprekken en digitale
communicatie met de klant als die kunnen leiden tot een beleggingstransactie of beleggingsdienst. Daarnaast
moeten wij op basis van onze zorgplicht persoonsgegevens verwerken als daar aanleiding toe is.
c. Om uw en onze belangen te beschermen
Om uw en onze belangen en die van de financiële sector te beschermen kunnen wij persoonsgegevens
verwerken. Bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan of te onderzoeken.
d. Voor onze bedrijfsvoering
Als financiële dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben
van onze klantrelaties. Daar hoort ook bij dat wij weten of u samenwerkt met andere partijen die een risico
kunnen opleveren. Om dit overzicht te krijgen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen, verwerken wij
persoonsgegevens.
e. Voor archiefdoeleinden
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden.
Als wij de gegevens niet bewaren voor deze doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor
archiefdoeleinden. Bijvoorbeeld als de relatie met u als klant is of wordt beëindigd, bewaren we verzamelde
persoonsgegevens. Dit kan onder meer op basis van wettelijke bewaarverplichtingen of om te gebruiken als
bewijsvoering bij eventuele meningsverschillen tijdens of na de afronding van de relatie.

6. Verstrekt THB Vermogensbeheer B.V. persoonsgegevens aan derde
partijen?
Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken. Wij doen dit alleen als dit noodzakelijk is in
het kader van de uitvoering van de overeenkomst, omdat het onze bedrijfsprocessen efficiënter maakt of als wij
daar een wettelijke verplichting toe hebben. Bijvoorbeeld het verstrekken van persoonsgegevens aan de
belastingdienst of aan een toezichthouder. Omdat wij willen dat uw persoonsgegevens ook bij deze derden veilig
zijn, sluiten wij verwerkersovereenkomsten met derden. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht.

7. Verstrekken wij persoonsgegevens aan organisaties in landen buiten Europa?
Wij verstrekken enkel persoonsgegevens aan organisaties in landen buiten Europa op basis van de door de
Europese wetgever voorgeschreven afspraken of op basis van uw toestemming.

8. Verwerkt THB Vermogensbeheer B.V. ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op strafrechtelijke gegevens, biometrische
en genetische gegevens, het Burgerservicenummer (BSN) en gegevens die te maken hebben met gezondheid,
geloofsovertuiging, politieke overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Voor de verwerking van
deze gegevens zijn extra strenge regels van toepassing.
Het enige bijzondere persoonsgegeven dat wij standaard vastleggen is uw BSN-nummer wanneer u een
persoonlijke overeenkomst met ons aangaat. Dit BSN-nummer hebben wij nodig om te voldoen aan onze
wettelijke verplichting om uw identiteit vast te stellen en om informatie te verstrekken aan de Belastingdienst.
Daarnaast leggen wij eventuele gegevens met betrekking tot fraude vast om te kunnen bepalen in hoeverre wij
(nog) een relatie met u willen of kunnen onderhouden.
Wij gebruiken en verwerken géén gegevens met betrekking tot de overige bijzondere persoonsgegevens, tenzij
deze noodzakelijk zouden kunnen zijn om onze bedrijfsvoering op de juiste wijze te kunnen uitvoeren. In dit
laatste geval zullen wij dit alleen doen nadat u ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Vraagt u ons
om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf kenbaar? Dan
veronderstellen wij uw toestemming, die voor ons gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is.

9. Kan ik zien welke persoonsgegevens THB Vermogensbeheer B.V. van mij verwerkt?
Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij THB Vermogensbeheer
B.V. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn
verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering bij ons indienen.

10. Hoe lang bewaart THB Vermogensbeheer B.V. persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is.

11. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Bescherming van uw en onze informatie is voor ons essentieel. THB Vermogensbeheer B.V. zal dan ook
passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik
van deze gegevens wordt voorkomen. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor
onbevoegden. Daarnaast zullen wij onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig
updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn.

12. Hoe gaan wij om met datalekken?
Een datalek kan ervoor zorgen dat persoonsgegevens ergens terecht komen waar ze niet behoren. Wij melden
datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit doen wij niet als er voor u geen risico is. Wij informeren u
ook. Dat doen we als dat nodig is met het oog op de risico’s die u zou kunnen lopen. Risico’s zijn bijvoorbeeld
identiteitsdiefstal of fraude. Wij geven u dan informatie over wat er is gebeurd en wat dat voor gevolgen heeft of
kan hebben. Ook vertellen we u over de maatregelen die wij hebben genomen om de eventuele nadelige
gevolgen te beperken.

13. Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of voor meer informatie?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door THB Vermogensbeheer B.V. kunt u bij
ons terecht. Meer algemene informatie over privacy is te vinden op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens (www. autoriteitpersoonsgegevens.nl).

14. Kan THB Vermogensbeheer B.V. dit document wijzigen?
Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Over belangrijke wijzigingen informeren wij u altijd vooraf